De ouderenbonden:

ANBO: Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen, Houttuinlaan 3, 3447 GM  Woerden, tel: 0348-466666 of info@arbo.nl Tijdschrift: ANBO Magazine

CSO: Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties. De CSO is de koepel van de ouderenorganisaties en werkt aan de kwaliteit van het bestaan van mensen in de derde en vierde levensfase, opdat zij zinvol en waardig leven. De CSO komt op voor alle ouderen in Nederland, Churchilllaan 11, Utrecht, Postbus 2069, 3500 GB  Utrecht, tel: 030-2769985 of cso@ouderenorganisaties.nl

PCOB: Protestant Christelijke Ouderen Bond, Zuiderzeelaan 19, Zwolle, Postbus 1238, 8001 BE  Zwolle, tel: 038-4225588 of info@pcob.nl. Tijdschrift: Perspectief

Unie KBO: Unie Katholieke Bonden voor Ouderen, Julianaplein 2, Den Bosch, Postbus 325, 5201 AH  Den Bosch, tel: 073-6123475 of uniekbo@uniekbo.nl. Voor vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, gezondheid en juridische zaken: KBO-Servicelijn: tel: 0900-8212183. Tijdschrift: Nestor

De ouderenbondenzetten zich in voor de actieve belangenbehartiging van vijftigplussers op het gebied van zorg, inkomen, huisvesting, welzijn, veiligheid en mobiliteit, verkeer en vervoer, identiteit, ouderen en arbeid en techniek. De plaatselijke afdelingen organiseren ook regelmatig bijeenkomsten en activiteiten voor ontspanning en educatie. Sommige afdelingen hebben speciale bezoekgroepen opgericht om aandacht te geven aan ouderen die aan huis gebonden zijn.

Andere belangenbehartigende organisaties

  • Pensioen bonden: Financiële clubs voor oud medewerkers. Gaat om behoud van pensioenrechten.
  • Senioren raden: Senioren raad of Ouderenadviesraad. In vrijwel elke gemeente aanwezig. Deze raden brengen op lokaal niveau advies uit over integraal ouderenbeleid – beleidsaangelegenheden die ouderen betreffen. In veel gemeenten spelen seniorraden, of andere organen die het doel hebben de gemeenten te adviseren, al een grote rol bij de besluitvorming. Voor al deze adviesorganen, hierna te noemen “seniorraden”, is er nu de stichting Landelijke Ondersteunings- en informatiecentrum Seniorenbeleidsadvisering, kortweg LOIS genoemd. LOIS ondersteunt alle adviesorganen en individuen, die de gemeente adviseren over ouderenbeleid. Daarbij richt het LOIS zich in de eerste plaats  op het functioneren van de adviesorganen. Daarnaast levert het LOIS ondersteuning in de vorm van informatie over onderwerpen die van belang zijn op het gebied van ouderenbeleid. Het aantal senioren in onze samenleving zal ook de komende jaren sterk toenemen. Dit vraagt op lokaal niveau op veel gebieden om nieuw beleid. Deelname van ouderen bij het opstellen van dit lokale ouderenbeleid is daarbij van groot belang.
  • Bij een Senioren adviseur, vaak werkzaam vanuit de Stichting Welzijn Ouderen, kunnen zelfstandig wonende ouderen terecht met vragen en problemen die te maken hebben met het ouder worden. De SeniorenAdviseur bespreekt samen met u wat u nodig heeft, waar en hoe u dat kunt vinden en zoekt samen met u naar de beste oplossingen. Hierbij wordt rekening gehouden met uw situatie en mogelijkheden. Kijk voor informatie bij de Stichting Welzijn Ouderen in uw gemeente.
  • Stichting Welzijn Ouderen: Naast recreatie en welzijn (fietstochten, wandelingen in stad en natuur, lezingen, cursussen, bridge, klaverjassen, biljarten etc.) doen ze ook aan belangenbehartiging. Doelen overeenkomstig de ouderenbonden ondersteunen de bonden en raden. Bij de Stichting Welzijn Ouderen in de gemeente, te vinden in de gemeentegids, zijn ook spreekuren van ouderenadviseurs.

Als u lid bent, kunt u voor advies ook terecht bij de volgende belangenbehartigingsorganisaties:

Consumentenbond, Enthovenplein 1, Den Haag, Postbus 1000, 2500 BA  Den Haag, tel: 070-4454545

Vereniging Eigen Huis, Displayweg 1, Amersfoort, Postbus 735, 3800 AS  Amersfoort, tel: 033-4507750

ANWB, Hoofdkantoor: Wassenaarseweg 220, Den Haag, Postbus 93200, 2509 BA  Den Haag, tel: 088-2692222: voor informatie over en verkoop van alle ANWB- diensten en -producten. Ook reisadvies en informatie over verzekeringen, recreatie en toerisme. Voor rechtshulp: tel: 088-2697788; www.anwb.nl/rechtshulp

Uw vakbond

De Plustelefoon:  0900-2040718 (dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30 tot 12.30 uur voor abonnees van Plus Magazine), voor vragen over: AOW, pensioen, sociale uitkeringen, belastingen, ziektekostenverzekeringen, erfrecht, consumentenbelangen, wonen en andere onderwerpen betreffende geld en recht.

Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP) is een onafhankelijke organisatie die opkomt voor de pensioenbelangen van gepensioneerden en toekomstig gepensioneerden, zowel individueel als collectief, Koninginnegracht 19, 2514 AB  Den Haag, tel: 070-3601921 of info@pensioenbelangen.nl

Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG), Churchhilllaan 11, Utrecht, Postbus 2069, 3500 GB  Utrecht, tel: 030-2846080 of NVOG@gepensioneerden.nl